Basiszorgpakket

Informatie over de basisverzekering en zorgverzekeringen

Maand: september 2012

Zorgpremies Achmea in november bekend

zorgpremieOp dit moment wordt bij Achmea gewerkt om de premies voor 2013 voor onze zorgverzekeraars (Zilveren Kruis Achmea, Avéro Achmea, FBTO, Pro Life, Agis, Interpolis) vast te stellen. De verwachting is deze in november bekend te maken. De hoogte van de premie is uiteindelijk afhankelijk van een groot aantal factoren. Drie factoren – zorgkosten, onze financiële buffer en de samenstelling van het basiszorgpakket – lichten we hieronder toe.

De afgelopen jaren stegen de zorgkosten in Nederland hard: zo’n vijf tot tien procent per jaar. Dat heeft een groot effect op de premies. Deze stijgen mee met de hogere kosten van zorg. Om deze stijging te beteugelen maakt Achmea afspraken met zorgaanbieders over kwalitatief goede en betaalbare zorg. Die inspanningen hebben resultaat: bij de zorgaanbieders waarmee Achmea afspraken maakt, zijn de kosten dit jaar minder hard gestegen dan verwacht. Zo stijgen de kosten voor zorg in de eerste lijn (zoals medicijnen, medische hulpmiddelen, fysiotherapeuten en huisartsen) bij Achmea in 2012 naar verwachting met maar twee tot 2,5 procent. De inschatting aan het begin van dit jaar was aanzienlijk hoger. Dit komt vooral door betere prijsafspraken met apothekers, scherpere inkoop van hulpmiddelen en bezuinigingen op ziekenvervoer en fysiotherapie.

Zorg kan efficiënter
In absolute bedragen betekent dit dat we in 2012 zo’n honderd miljoen minder hoeven uit te geven dan begroot. Bij de tweedelijnszorg (ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg) zien we hetzelfde. Op basis van cijfers uit voorgaande jaren was een stijging in de zorgkosten voorzien van vijf tot acht procent. Maar bij Achmea verwachten we dat die groei dit jaar slechts twee tot 2,5 procent zal bedragen. Voor Achmea is dit een teken dat ons beleid werkt. Maar het is ook een teken dat we in staat zijn gebleken om de afspraken die we maakten met zorgaanbieders en overheid uit te voeren volgens plan. Omdat Achmea voor meerdere zorgverzekeraars tegelijk (Zilveren Kruis Achmea, Avéro Achmea, FBTO, Pro Life, Agis, Interpolis) zorg inkoopt, kunnen we zeer efficiënt werken. Van de premie die we voor de basiszorgverzekering ontvangen, wordt zo’n 96% gebruikt om zorgkosten gemaakt door onze zorgverzekerden te betalen. Daarnaast is ongeveer drie procent nodig om onze uitvoeringskosten (salarissen, gebouwen, IT-voorzieningen). De resterende één procent is resultaat, dat we onder meer gebruiken om de financiële stabiliteit op peil te houden.

Financiële buffer
Net als alle zorgverzekeraars, heeft ook Achmea, een financiële buffer opgebouwd. Dit is de zogenaamde solvabiliteit. Deze buffer is nodig om onverwachte uitgaven aan zorgkosten te kunnen opvangen. Zorgverzekeraars worden ook steeds meer zelf verantwoordelijk voor het dragen van dergelijke risico’s. Denk aan een epidemie of een andere catastrofe. Ter illustratie: de zorgverzekeraars van Achmea samen vergoeden jaarlijks zo’n tien miljard euro aan zorgkosten. Als dit onverwacht één procent hoger uitvalt, betekent dit een financiële tegenvaller van honderd miljoen euro. Tot 2014 worden dergelijke onvoorziene schommelingen nog gecompenseerd door een speciale vereveningsmethodiek achteraf, opgelegd door de overheid. Maar vanaf 2014 is dit niet meer zo. De hoogte van de financiële buffer, de benodigde solvabiliteit, wordt vastgesteld door De Nederlandsche Bank (DNB). Eind 2011 was de solvabiliteit van de divisie Zorg & Gezondheid van Achmea 192%. Dat is een gemiddelde positie ten opzichte van andere zorgverzekeraars.

Basiszorgpakket
In 2013 worden de revalidatiezorg voor ouderen en salariskosten voor verpleegkundigen toegevoegd aan het basiszorgpakket. Deze toevoeging heeft uiteraard gevolgen voor de hoogte van de premie.
[Achmea]

Premie basisverzekering 2013: DSW Zorgverzekeraar houdt de premie voor de basisverzekering gelijk

DSW ZorgverzekeraarSinds de invoering van de basisverzekering, maakt DSW Zorgverzekeraar de premie jaarlijks als eerste bekend. Voor DSW verzekerden, ongeacht of deze individueel of collectief verzekerd zijn, zal de jaarpremie in 2013 € 1.230 bedragen, ofwel € 102,50 per maand. Hiermee blijft de premie van de basisverzekering bij DSW gelijk aan de premie voor 2012.

Premie DSW veel lager dan voorspellingen
VWS heeft in de Miljoenennota vastgesteld dat in 2012 de gemiddelde jaarpremie van alle verzekeraars € 1.253 bedraagt. Volgens de raming van het ministerie van VWS zal voor 2013 de gemiddelde jaarpremie met € 20 stijgen naar € 1.273. Door ingewijden werd de afgelopen week in de pers aangegeven dat voor 2013 een stijging van € 100 wordt verwacht. Dat zou duiden op een premie van ruim € 1.350. Met een jaarpremie van € 1.230 blijft DSW niet alleen duidelijk onder de verwachting van VWS voor 2013, maar ook onder de gemiddelde jaarpremie van alle verzekeraars voor 2012.

Rekenpremie VWS stijgt met ruim € 100
De rekenpremie stijgt door de toename van de zorgkosten vanwege volumegroei en een stijging van de lonen en prijzen. Verder hevelt de overheid de geriatrische revalidatiezorg en de kosten van een aantal zorgopleidingen in 2013 over naar de Zorgverzekeringswet. Dit heeft, met enkele andere aanpassingen, tot gevolg dat landelijk de premie voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder met circa € 184 moet worden verhoogd. De premiestijging wordt met circa € 80 beperkt doordat de overheid het verplichte eigen risico van € 220 naar € 350 per jaar heeft verhoogd en enkele eigen bijdragen introduceert. Per saldo zou de premie hierdoor met € 104 moeten stijgen.

Dalende kosten farmacie beïnvloeden de premie
Het succesvolle inkoopbeleid ten aanzien van geneesmiddelen dat de zorgverzekeraars de afgelopen jaren hebben gevoerd, heeft in 2012 geleid tot een forse daling van de kosten farmacie die in 2013 versterkt zal doorwerken. VWS heeft voor 2013 geen rekening gehouden met deze kostenontwikkeling die voor alle verzekeraars geldt. Deze daling van de kosten maakt het DSW mogelijk de premie € 55 lager vast te stellen.

DSW geeft te veel betaalde premie terug
DSW kondigde reeds vorig jaar bij het bekendmaken van de premie 2012 aan dat als de kosten lager uit zouden vallen dan verwacht, wij dit op toekomstige premies in mindering zouden brengen. Vanwege de lagere kosten farmacie in 2012 geeft DSW in de premie van 2013 een bedrag van € 50 terug.

Beperkte premiestijging in aanvullende verzekering
De premie van de aanvullende zorgverzekering stijgt beperkt met ongeveer 1,5%. In 2013 bedraagt de premie van de AV-Standaard € 18,75 (2012: € 18,50) en van de AV-Top € 31,25 (2012: € 30,75) per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd voor de aanvullende verzekering.

Geen winstoogmerk
Als Onderlinge Waarborgmaatschappij heeft DSW geen winstoogmerk. Indien de komende jaren blijkt dat DSW de opslag op de ramingen van VWS te hoog heeft vastgesteld, zal dit, net zoals dat voor de premie van 2013 is gedaan, in de komende jaren op de premie in mindering worden gebracht. DSW zal zoals steeds, de premie ook in de toekomst op een net kostendekkend niveau vaststellen.
[DSW Zorgverzekeraar]

Premie basiszorgpakket 2013 stijgt met 100 euro

zorgpremieDe premie van de basisverzekering stijgt volgend jaar ongeveer met honderd euro per persoon. De stijging komt o.a. omdat de dekking van het basisverzekering wordt uitgebreid. Dat staat vandaag te lezen in De Telegraaf.

De zorg voor revaliderende ouderen wordt voortaan door zorgverzekeraars vergoed en niet meer uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De rekenpremie, het bedrag dat zorgverzekeraars minimaal nodig hebben om de kosten van de basisverzekering te dekken, zou onder meer hierdoor met ruim 100 euro stijgen.

Al eerder werd bekend dat het eigen risico van de basisverzekering omhoog gaat van 220 euro naar 350 euro.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén