Basiszorgpakket

Informatie over de basisverzekering en zorgverzekeringen

Categorie: vergoedingen

Zorgverzekeraars onderhandelen niet met huisartsen over tarieven

zorgpremieNZa publiceert marktscan huisartsenzorg
Zorgverzekeraars maken weinig tot geen onderscheid bij de inkoop van reguliere huisartsenzorg. Dit blijkt uit de marktscan Huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De kosten van de huisartsenzorg stijgen, maar of dit ook samengaat met een toename in kwaliteit wordt nog beperkt inzichtelijk gemaakt. Uit de scan blijkt ook dat meer dan de helft van de huisartsen ouder is dan 50 jaar. Er moet daarom geïnvesteerd worden om de toegankelijkheid van de huisartsenzorg ook in de komende 10 jaar te waarborgen, zo adviseert de zorgautoriteit.

Geen enkele zorgverzekeraar onderhandelt met huisartsen over de inschrijftarieven en tarieven voor consulten, zo blijkt uit de marktscan van de NZa. De zorg wordt op basis van standaardcontracten ingekocht, waarbij huisartsen zelf aangeven welke aanvullende vormen van zorg geleverd kunnen worden. De verzekeraars onderhandelen niet of nauwelijks over de vergoeding voor ingeschreven patiënten en de vergoeding van de consulten. Opvallend is dat de kwaliteit van de reguliere huisartsenzorg nog beperkt inzichtelijk wordt gemaakt.

Er is een forse stijging in de totale uitgaven voor huisartsenzorg. Patiënten gaan vaker naar de huisarts: het aantal consulten stijgt zowel overdag als in de avond- nacht- en weekenduren. Dit kan deels worden verklaard doordat huisartsen meer behandelingen overnemen vanuit de tweede lijn. Op zichzelf is dit een gewenste situatie. Het is daarbij wel van belang dat de kosten in de tweede lijn minimaal met een gelijk bedrag afnemen, waarschuwt de NZa, omdat anders de betaalbaarheid van de zorg onder druk om te staan.

Lees verder op de website van NZa.

Minder naar de huisarts door hoger eigen risico basisverzekering

zorgpremieVanwege het verplichte eigen risico blijken mensen ten onrechte vooral de huisarts minder te bezoeken. Een verhoging van het eigen risico op de basisverzekering vindt bijna twee derde van de Nederlanders onacceptabel als oplossing om de zorg betaalbaar te houden. Bij een verplicht eigen risico van 350 euro verwachten veel mensen belemmeringen om noodzakelijke zorg te gebruiken. Vooral mensen met een laag inkomen en mensen met een matige of slechte gezondheid.

In 2008 is een verplicht eigen risico ingevoerd van 150 euro. Dit is in een paar jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2013 wordt het eigen risico 350 euro. Bij een verplicht eigen risico moeten zorggebruikers het eerste deel van de zorgkosten zelf betalen. Dit zou ze stimuleren nog eens af te wegen of ze zorg wel echt nodig hebben. De verwachting is dat ze daardoor minder niet-noodzakelijke zorg zouden gebruiken, waardoor de collectieve zorgkosten dalen. Een eigen risico kan echter ook het noodzakelijk zorggebruik beïnvloeden. Bij een eigen risico van 300 euro lijkt een omslagpunt te liggen waarbij meer dan de helft van de burgers belemmeringen voorziet om noodzakelijke zorg te gebruiken, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Lees verder op de website van het NIVEL.

Consument wil vergoeding tandarts in de basisverzekering

zorgverzekeringConsumenten en overheid hebben verschillende ideeën over vergoeding van zorg vanuit de basisverzekering. Zo vindt 85% van de consumenten dat de tandarts thuishoort in het basispakket. Volgens 84% hoort ook fysiotherapie in het basispakket, terwijl hulp bij het stoppen met roken er wel uit mag blijven.

Per 1 januari gaat de rollator uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat is tegen het zere been van 44% van de consumenten. Iets meer dan een kwart vindt dat dieetadvies erin thuishoort, en stoppen met roken in het basispakket vindt slechts 15% een goed idee. Dit blijkt uit een peiling van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Specialist en tandarts
Consumenten en overheid hebben verschillende opvattingen over vergoeding vanuit de basisverzekering. Voor wat betreft bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp en medisch specialist zitten ze op een lijn. Maar de versobering per 2012 van vergoeding van fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg vallen in minder goede aarde. Fysiotherapie hoort volgens 84% thuis in het basispakket, en geestelijke gezondheidszorg volgens 59%. Ook vindt 85% dat de tandarts in de basisverzekering thuishoort.

Lees verder op de website van het NIVEL.

Zorgpolis vergelijken nog belangrijker

zorgverzekeringConsument betaalt vaker bij voor niet-gecontracteerde zorg
Verzekerden die een behandeling ondergaan bij zorgaanbieders waar hun verzekeraar geen contract mee heeft, moeten goed opletten welke kosten zij zelf moeten betalen. Consumenten krijgen niet-gecontracteerde zorg niet altijd meer volledig vergoed, bijvoorbeeld in de GGZ. Dat blijkt uit de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor verzekeraars is het steeds belangrijker om helder te zijn hoe hoog die vergoeding precies is.

Bij het keuzemoment voor de zorgverzekering in het najaar is het zaak goed te bekijken met welke zorgaanbieders (bijvoorbeeld fysiotherapeuten) een verzekeraar een contract heeft, en wat je zelf moet bijbetalen als je kiest voor een niet-gecontracteerde aanbieder. Verzekeraars moeten dit op hun website duidelijk laten zien.

De NZa vindt de scheiding in vergoeding tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde aanbieders een positieve ontwikkeling. Zorgverzekeraars kopen selectief in: welke aanbieder levert goede zorg tegen een goede prijs? Die zorg vergoedt de verzekeraar volledig. Consumenten die liever bij een andere aanbieder zorg willen afnemen, moeten vaak zelf bijbetalen. Verzekeraars kopen bij ziekenhuizen bepaalde behandelingen selectief in. Als verzekeraars de vergoedingen niet zouden beperken, betalen zij alle kosten en lopen de verzekeringspremies op.

De NZa verduidelijkte dit voorjaar het toezichtskader zorgplicht op dit punt: iedere vergoeding tussen de 1% en 100% is mogelijk. Verzekeraars moeten vooraf wél duidelijk zijn hoe hoog de vergoeding is. En daar schort het soms aan, ziet de NZa. Dit jaar kwamen er bijvoorbeeld veel vragen binnen over de hoogte van vergoedingen voor mondzorg in het aanvullende pakket. De NZa controleert of de websites van verzekeraars hier helder over zijn en stuurt als nodig bij. Ook vindt de NZa het wenselijk dat verzekeraars voor het keuzemoment van de zorgverzekering duidelijk zijn over wat ze te bieden hebben: je moet weten wat je koopt.

Uit de marktscan blijkt verder dat het aantal consumenten dat van verzekeraar wisselt, weer is gestegen, 6% wisselde vorig jaar van verzekeraar. De consument heeft zich in 2012 bijna € 40 miljoen aan premiegelden bespaard door over te stappen naar een andere zorgpolis. Ook het aantal collectieve verzekeringen nam toe, met 2%. Vooral de collectiviteitskorting bij internetverzekeringen is hoog, 9%. Verzekerden hebben een steeds hoger eigen risico, en nemen minder vaak een aanvullende verzekering.
[Nederlandse Zorgautoriteit]

Hoe geef je burgers invloed op de inhoud van de basisverzekering?

zorgverzekeringHet NIVEL, VUmc en LUMC hebben drie methodes getest om de voorkeuren van burgers te peilen voor vergoeding van behandelingen via het basispakket. De methodes blijken alle drie geschikt.

De vergoeding van zorg via de basisverzekering wordt steeds opnieuw tegen het licht gehouden. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) brengt jaarlijks een ‘pakketadvies’ uit aan de minister van VWS. Dit bevat onder meer adviezen om behandelingen wel of niet in de basisverzekering op te nemen, bijvoorbeeld het plaatsen van buisjes in het trommelvlies of bepaalde geneesmiddelen. Tot dusver worden deze adviezen opgesteld door een gespecialiseerde commissie en daarna voorgelegd aan een aantal ‘veldpartijen’, zoals artsen- en patiëntenorganisaties. Het college wilde weten of het mogelijk is de voorkeuren van de bevolking mee te nemen in de adviezen.

Lees verder op de website van NIVEL.

 

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén