ONVZ ziet aantal verzekerden toenemen

Zorgverzekeraar ONVZ kijkt tevreden terug op het overstapseizoen van de zorgverzekeringsmarkt. Het aantal verzekerden bij de zorgverzekeraar is met ruim 3% toegenomen naar 415.000. ONVZ profileert zich als kwaliteitsverzekeraar en werd in december door ZorgKiezer.nl gekozen als beste zorgverzekeraar.

Erno Kleijnenberg, bestuursvoorzitter van ONVZ: “De zorgverzekeringsmarkt werd in het najaar van 2012 overschreeuwd door prijsvechters. Wij zijn daarom bijzonder tevreden dat een deel van Nederland bewust voor kwaliteit heeft gekozen.”

ONVZ positioneert zich nadrukkelijk als kwaliteitsverzekeraar die vrijheid biedt aan haar verzekerden om zelf artsen en ziekenhuizen te kiezen.

De groei vond voornamelijk plaats in collectieve contracten en het label PNOzorg. Ook in het label VvAA (ledenorganisatie voor medici en paramedici) nam het aantal verzekerden toe.
[ONVZ]

Verzekerdenstand van Menzis voor 2013

Zorgverzekeraar MenzisDe jaarlijkse periode waarin mensen kunnen overstappen van zorgverzekeraar is gesloten. Het Menzis concern heeft klanten verloren. Het totaal aantal verzekerden krimpt met iets meer dan 2%, maar blijft ruim 2 miljoen.

De aanvullende- en tandverzekeringen van Menzis doen het goed. Het aantal klanten met een aanvullende verzekering neemt licht af, maar deze daling wijkt niet veel af van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

Het Menzis label heeft zoals verwacht klanten verloren. Het regionale label Azivo verliest dit jaar ook enkele duizenden klanten. Bij Internetlabel AnderZorg zien we zoals verwacht echter een groei van 12% naar bijna 230.000 verzekerden en is daarmee het grootste en meest volwassen internetlabel in Nederland. Tot 31 januari kunnen mensen die hun verzekering al opgezegd hebben nog een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Er is nu dan ook nog geen definitieve eindstand te noemen.

Aanvullende zorgverzekeringen
Het aantal verzekerden dat een aanvullende zorgverzekering en tandverzekeringen neemt loopt landelijk de afgelopen jaren terug. Ook dit jaar zien we dat dit doorzet. De daling gaat nauwelijks harder dan voorgaande jaren en ligt rond de 3%. Menzis herkent het beeld niet dat klanten massaal hun aanvullende en tandverzekeringen opzeggen.

Dit komt voor een groot deel doordat Menzis de premiestijging voor de aanvullende- en tandverzekeringen beperkt of gelijk heeft gehouden. Het aantal klanten met een aanvullende verzekering ligt ruim boven de 80% en het aantal klanten met een tandverzekering ligt op 70%.

Trend
Klanten zijn bewuster bezig met de kosten en het gemak van hun verzekering en daarbij kijken ze ook kritisch naar de aanvullende dekkingen. Steeds meer mensen kiezen voor goedkope internetlabels en vertrekken bij de traditionele labels. Ook zien we dat klanten een aanvullende verzekering willen die de basis risico’s in de breedte afdekt. Het half december geïntroduceerde Anderzorg Budget, die juist deze behoefte biedt, heeft in een kleine twee weken 10.000 klanten aangesproken.

Klanten vragen steeds meer om snelle en gemakkelijke dienstverlening. Snelle en goede service, online gegevens inzien, wijzigen en declareren waarbij de klant zelf kan bepalen wanneer dat gebeurt. Menzis is de afgelopen jaren een weg ingeslagen om hier goed bij aan te sluiten. 24 uur per dag online service bieden waarbij de klant zelf de regie heeft en alle gegevens overzichtelijk kan inzien.

Het percentage klanten dat is overgestapt ligt bij Menzis op ongeveer 7,5% en daarmee gelijk aan het landelijke cijfer. We zien dat het SamenGezond spaarprogramma klanten erg aanspreekt. Er doen inmiddels ongeveer 200.000 klanten aan mee.

Het aantal klanten dat een extra vrijwillig eigen risico neemt stijgt. Het blijft echter een zeer klein aantal van het totaal aantal verzekerden dat hier voor kiest.
[Menzis]

Zorgverzekeraar Eno groeit flink

ENO ZorgverzekeraarIn 2012 zijn veel mensen overgestapt naar zorgverzekeraar Eno. Bij de merken Salland verzekeringen en Energiek, beide onderdeel van Eno, is het totaal aantal verzekerden met ruim 20% gegroeid. Dat is fors meer dan het gemiddeld percentage mensen dat in Nederland van zorgverzekering is gewisseld. Gister meldde Zorgverzekeraars Nederland (ZN) dat het voorlopige landelijke overstappercentage 7,5% is.

Groei volgt op vernieuwd productaanbod
Jos Peeters, commercieel directeur: “Wij zijn zeer blij met deze mooie verzekerdengroei. We hebben in 2012 hard gewerkt om het aanbod van aanvullende zorgverzekeringen en tandartsverzekeringen voor beide merken ingrijpend te vernieuwen. Dit is een schot in de roos gebleken. Bestaande klanten hebben erg enthousiast gereageerd op het nieuwe aanbod. Nu blijkt dat ook veel nieuwe klanten kiezen voor onze verzekeringen. Dat is een mooie waardering!”

Afspraken met zorgaanbieders steeds belangrijker
De afgelopen tijd verschenen in de media regelmatig berichten over het late moment waarop zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken met elkaar maken. Dat maakt het voor klanten moeilijk om in te schatten welke zorg door hun (nieuwe) zorgverzekeraar is ingekocht. Het belang daarvan wordt steeds groter, omdat zorgverzekeraars keuzes maken in de afspraken met zorgaanbieders en klanten soms moeten bijbetalen als ze naar een zorgaanbieder zonder contract gaan.

Eno heeft voor beide merken inmiddels met veel zorgaanbieders afspraken gemaakt voor 2013. Het maken van goede afspraken met zorgaanbieders kost echter tijd. “Goede afstemming over de gevolgen van overheidsmaatregelen, deze vertalen naar afspraken tussen ons en zorgaanbieders en het vastleggen van deze maatregelen kost tijd. Dit gaat de laatste jaren echter wel steeds sneller. Wij streven ernaar om de afspraken met zorgaanbieders voor 2014 in 2013 af te ronden”, aldus commercieel directeur Peeters.
[Eno Zorgverzekeraar]

Ruim 1,2 miljoen mensen kozen nieuwe zorgverzekering

zorgpremieOp basis van voorlopige cijfers van informatiecentrum Vektis blijkt dat 7,5 procent van de verzekerden per 2013 overstapt naar een nieuwe zorgverzekering. Dat zijn ruim 1,2 miljoen Nederlanders. Vorige jaar lag het percentage nog op 6 procent. André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) noemt het een goede ontwikkeling dat steeds meer mensen bewust naar hun zorgverzekering kijken. Hij maakt het voorlopige overstapcijfer maandag bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van ZN.

“Het is duidelijk dat meer mensen dit jaar bewust naar hun zorgverzekering hebben gekeken. Een goede ontwikkeling, want dat houdt zorgverzekeraars scherp op zowel hun dienstverlening als op de zorg die zij voor hun verzekerden inkopen.” Rouvoet roept daarom zijn leden op om tijdig voor iedere verzekerde duidelijk te maken welke zorg zij hebben gecontracteerd. “Zorgverzekeraars moeten ernaar streven om zoveel mogelijk de gecontracteerde zorg bekend te maken als zij dit najaar hun premie en polis voor 2014 publiceren,” aldus de voorzitter van ZN.

Kwaliteit
De grote opgave voor zorgverzekeraars het komende jaar ligt wat Rouvoet betreft vooral bij het verder verhogen en inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg. Later deze maand zullen de zorgverzekeraars bijvoorbeeld hun visie op de kwaliteit en inzet van complexe spoedeisende hulp bekend maken. Op basis van deze visie gaan de afzonderlijke zorgverzekeraars deze zorg inkopen. Zorgverzekeraars hebben een maatschappelijke rol bij het stimuleren van kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor verzekerden. Door prijs en kwaliteit in de gezondheidszorg te verbinden wordt de zorg niet alleen beter, maar vooral ook doelmatiger.

Overstappers
Verzekerden konden tot 1 januari 2013 hun zorgverzekering opzeggen. Tot uiterlijk 1 februari heeft men de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. De meeste overstappers hebben dat inmiddels ook al gedaan. Het voorlopige overstappercentage is 7,5 procent. Daarmee wisselen ruim 1,2 miljoen mensen van zorgverzekeraar. Tegelijkertijd blijft een grote meerderheid van de verzekerden trouw aan de eigen verzekeraar. “Dat spoort ook met het beeld dat verzekerden al jarenlang tevreden zijn over hun zorgverzekeraar en gemiddeld een dikke 7 als rapportcijfer geven”, aldus Rouvoet.

In 2006 werd het huidige zorgverzekeringsstelsel ingevoerd en wisselden verzekerden massaal van zorgverzekeraar (19 procent). Eind 2006 stapte 4,5 procent van de verzekerden over naar een nieuwe zorgverzekering. In 2007 en 2008 was dat 3,5 procent, in 2009 4,1 procent, eind 2010 was het overstappercentage 5,5 procent en vorig jaar (2011) kwam het op 6 procent. In april 2013 maken ZN en Vektis het definitieve overstappercentage bekend vergezeld van een uitgebreide analyse van de overstapcijfers.
[Zorgverzekeraars Nederland]

Zorgverzekeraars onderhandelen niet met huisartsen over tarieven

zorgpremieNZa publiceert marktscan huisartsenzorg
Zorgverzekeraars maken weinig tot geen onderscheid bij de inkoop van reguliere huisartsenzorg. Dit blijkt uit de marktscan Huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De kosten van de huisartsenzorg stijgen, maar of dit ook samengaat met een toename in kwaliteit wordt nog beperkt inzichtelijk gemaakt. Uit de scan blijkt ook dat meer dan de helft van de huisartsen ouder is dan 50 jaar. Er moet daarom geïnvesteerd worden om de toegankelijkheid van de huisartsenzorg ook in de komende 10 jaar te waarborgen, zo adviseert de zorgautoriteit.

Geen enkele zorgverzekeraar onderhandelt met huisartsen over de inschrijftarieven en tarieven voor consulten, zo blijkt uit de marktscan van de NZa. De zorg wordt op basis van standaardcontracten ingekocht, waarbij huisartsen zelf aangeven welke aanvullende vormen van zorg geleverd kunnen worden. De verzekeraars onderhandelen niet of nauwelijks over de vergoeding voor ingeschreven patiënten en de vergoeding van de consulten. Opvallend is dat de kwaliteit van de reguliere huisartsenzorg nog beperkt inzichtelijk wordt gemaakt.

Er is een forse stijging in de totale uitgaven voor huisartsenzorg. Patiënten gaan vaker naar de huisarts: het aantal consulten stijgt zowel overdag als in de avond- nacht- en weekenduren. Dit kan deels worden verklaard doordat huisartsen meer behandelingen overnemen vanuit de tweede lijn. Op zichzelf is dit een gewenste situatie. Het is daarbij wel van belang dat de kosten in de tweede lijn minimaal met een gelijk bedrag afnemen, waarschuwt de NZa, omdat anders de betaalbaarheid van de zorg onder druk om te staan.

Lees verder op de website van NZa.

Premie en dekking aanvullende zorgverzekering belangrijk voor overstappen

zorgpremieVaker overgestapt door prijs aanvullende verzekering
Bijna 90% van de mensen heeft een aanvullende ziektekostenverzekering. Al kiezen ook steeds meer mensen voor alleen een basisverzekering. De prijs en de dekking van de aanvullende verzekering blijken in 2012 een belangrijke reden om over te stappen naar een andere verzekeraar. De hoogte van de totale premie is nog steeds de belangrijkste reden om te wisselen.

Op dit moment bezint de Nederlander zich weer op zijn zorgverzekering. Overstappen of niet? Begin dit jaar is de aanvullende zorgverzekering een belangrijker reden om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar dan in voorgaande jaren, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Lees verder op de website van NIVEL.

Minder naar de huisarts door hoger eigen risico basisverzekering

zorgpremieVanwege het verplichte eigen risico blijken mensen ten onrechte vooral de huisarts minder te bezoeken. Een verhoging van het eigen risico op de basisverzekering vindt bijna twee derde van de Nederlanders onacceptabel als oplossing om de zorg betaalbaar te houden. Bij een verplicht eigen risico van 350 euro verwachten veel mensen belemmeringen om noodzakelijke zorg te gebruiken. Vooral mensen met een laag inkomen en mensen met een matige of slechte gezondheid.

In 2008 is een verplicht eigen risico ingevoerd van 150 euro. Dit is in een paar jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2013 wordt het eigen risico 350 euro. Bij een verplicht eigen risico moeten zorggebruikers het eerste deel van de zorgkosten zelf betalen. Dit zou ze stimuleren nog eens af te wegen of ze zorg wel echt nodig hebben. De verwachting is dat ze daardoor minder niet-noodzakelijke zorg zouden gebruiken, waardoor de collectieve zorgkosten dalen. Een eigen risico kan echter ook het noodzakelijk zorggebruik beïnvloeden. Bij een eigen risico van 300 euro lijkt een omslagpunt te liggen waarbij meer dan de helft van de burgers belemmeringen voorziet om noodzakelijke zorg te gebruiken, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Lees verder op de website van het NIVEL.

Consument wil vergoeding tandarts in de basisverzekering

zorgverzekeringConsumenten en overheid hebben verschillende ideeën over vergoeding van zorg vanuit de basisverzekering. Zo vindt 85% van de consumenten dat de tandarts thuishoort in het basispakket. Volgens 84% hoort ook fysiotherapie in het basispakket, terwijl hulp bij het stoppen met roken er wel uit mag blijven.

Per 1 januari gaat de rollator uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat is tegen het zere been van 44% van de consumenten. Iets meer dan een kwart vindt dat dieetadvies erin thuishoort, en stoppen met roken in het basispakket vindt slechts 15% een goed idee. Dit blijkt uit een peiling van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Specialist en tandarts
Consumenten en overheid hebben verschillende opvattingen over vergoeding vanuit de basisverzekering. Voor wat betreft bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp en medisch specialist zitten ze op een lijn. Maar de versobering per 2012 van vergoeding van fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg vallen in minder goede aarde. Fysiotherapie hoort volgens 84% thuis in het basispakket, en geestelijke gezondheidszorg volgens 59%. Ook vindt 85% dat de tandarts in de basisverzekering thuishoort.

Lees verder op de website van het NIVEL.